KOMÁRKOVÁ, K. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Jaromír

Téma práce je aktuální. Cíl práce splněn s dílčími rezervami. Autroka prokázala úsilí o co nejlepší výsledky. Mohla však více projevit své názory, byť je to pro ni, vzhledem ke složitosti tématu a její praxi, dost obtížné. Logická struktura práce je velmi dobrá. Formulované závěry jsou akceptovatelné. Práce je v teori i praxi tématu využitelná. Formální i grafická stránka práce je na požadovaném úrovni. Ve Vyškově, dne 14.5.2012

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mika, Otakar Jiří

Studentka splnila požadavky zadání své BP výborně. Logické členění její zdařilé a užitečné bakalářské práce je rovněž výborné. Kvalita výsledků její BP je výborná. Studentka svojí BP jasně prokázala výtečnou znalost zkoumané problematiky. Předložená interpretace výsledků a jejich diskuse je velmi dobá. Práce s literaturou a její využití je na vysoké úrovni. Studentka uvádí celkem 18 literárních zdrojů, které správně cituje v souladu s platnou národní normou. Úroveň jejího jazykového vyjadřování a používána spisovná čeština je bez nejmenších připomínek. Formální úroveň BP a celkový dojem je velmi dobrý. Její práce obsahuje cenné vlastní návrhy na možná řešení Nouzového plánu rodiny (viz příloha 3). Závěry práce formuluje studentka výborně. Domnívám se také, že vysoká odborná úroveň BP předurčuje tuto práci pro publikační výstupy v domácích odborných časopisech typu: Rescue Report nebo Magazín Security, případně časopis 112. Návrhy v práci obsažené např. Nouzový plán rodiny je plně využitelný v současné společenské praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 51255