MATULÍK, J. Zvýšení efektivity výrobní linky za použití metody lean (TPS) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pata, Vladimír

Práce je na výborné jak teoretické, tak i praktické úrovni. Diplomant splnil všechny mé požadavky, pravidelně konzultoval a pracoval s doporučenou literaturou. Vlastní práce je koncipována přesně dle metodiky Kaisen, která je dnes nejen velmi moderní, ale především vysoce praktická pro stav průmyslu ČR. Diplomant po provedení simulace, realizoval praktické řešení a provedl též návrh dalších vylepšení (opět dle principu Kaisem, Lean a PDCA). Jeho teoretické předpoklady byly plně realizovány v praxi, vřetně provedení komparace. V práci diplomant akceptoval normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 7144. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doňarová, Jana

Pozitivně hodnotím, že bylo postupováno přesně ve smyslu metodiky KEIZEN. Po simulaci následuje praktická realizace vč. rozborů. Teorie i praxe se téměř shoduje (rozdíl je pouze 4%). Velice dobrá grafická úroveň vyjma použitých "slangismů" (cizojazyčná firma).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20691