NAGYOVÁ, L. Detektor QRS komplexů využívající vlnkovou transformaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smital, Lukáš

Teoretická část bakalářské práce se věnuje EKG signálu, jeho vzniku a snímání. Dále jsou zde popsány základní metody detekce komplexu QRS a rozebrána vlnková transformace, na jejímž principu funguje navržený detektor. Považuji za zbytečné v práci rozebírat komplexní transformaci a podmínky inverzibility, naopak mi chybí např. přesnější popis vlastní realizace detektoru a zdůvodnění výběru některých parametrů. V praktické části postrádám objektivní testování použitelných rozkladových pásem, to je provedeno pouze subjektivně na jednom vybraném signálu. Procentuální hodnocení detektoru je provedeno pouze na části databáze, což může výsledky zkreslovat. Dále postrádám podrobnější rozbor selhaní detektoru, např. náhledem do rozkladových pásem nebo komentářem. Chybí zde i srovnání s výsledky jiných autorů. Tyto nedostatky bakalářské práce mají příčinu především v nulové spolupráci studentky s vedoucím. I přes tyto výhrady je zadání práce z větší části splněno. Formální stránku práce považuji za kvalitní, vytknout mohu pouze zhoršenou kvalitu některých obrázků a černobílý tisk obrázků barevných.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Studentka měla za úkol se seznámit s principy detekce QRS a možnostmi využití vlnkové transformace k tomuto účelu. Dále měla realizovat vlnkový detektor, vhodně nastavit parametry algoritmu a otestovat jej na databázi CSE. V poslední části měla zhodnotit dosažené výsledky a srovnat je s jinými autory. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Vytknout mohu pouze zhoršenou kvalitu některých obrázků v teoretické části (např. obrázek 1 a 4). Po odborné stránce je práce na špatné úrovni. Téměř celá teoretická část práce je pojata špatně. Studentka se rozepisuje o elektrokardiogramu, způsobech jeho měření a popisem elektrod. Klíčová část věnující se analýze a popisu komplexu QRS, jehož detekce je hlavní náplní práce, zde není. Popis známých metod detekce QRS je velmi povrchní a je zaměřen na nejjednodušší známé metody. Stejně tak v popisu vlnkové transformace je redundantní dyadické DTWT, na které je založena realizovaná metoda, věnována necelá jedna strana. Také praktická část obsahuje celou řadu nedostatků. Volba počtů stupňu rozkladu byla zřejmě učiněna na základě analýzy jednoho EKG signálu. Metodika prahování je již z principu nepříliš vhodná. Bylo využito pouze kladné prahové hodnoty i přes to, že signál nebyl umocněn na druhou a obsahuje tedy i záporné špičky, které mohou označovat komplex QRS. Volba nastavení úrovně prahu na 60% maxima nebyla zdůvodněna a tento parametr zřejmě nebyl optimalizován. Navržený algoritmus byl otestován pouze na prvním svodu databáze CSE. Výkonnost detektoru je demonstrována na jednoduchých signálech EKG, ale i zde detektor z neznámých příčin selhává. Nejvyšší dosažená senzitivita detekce nepřekročila hodnotu 97,5%, což je dle závěru studentky velmi dobrá hodnota. Vyšší účinnosti detekce však dosahují i velmi jednoduché algoritmy. Dle zadání práce měly být výsledky srovnány s jinými autory, což učiněno nebylo. Seznam literatury je co do rozsahu postačující, jedná se však převážně o české zdroje. I přes výše zmíněné závažné nedostatky musím konstatovat, že realizovaný detektor je funkční, byť ne příliš účinný. Zadání práce bylo kromě posledního bodu splněno. Celkově práci hodnotím jako dostatečnou.

Navrhovaná známka
E
Body
55

eVSKP id 52258