ATANASČEV, P. Vliv výpadku linky a použití alternativních tras na zajištění kvality služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Student splnil všechny body zadání. Práce je na velmi dobré úrovni. Dosažené výsledky jsou zpracovány pěkně a přehledně. Formální stránka je také až na malé drobnosti v pořádku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Škorpil, Vladislav

Vzhledem k názvu práce bych předpokládal větší důraz na použití alternativních tras, zejména v části teoretické. V té je dobře pracováno s odkazy. Nesouhlasím s tvrzením na str.13, že kvalita hlasu souvisí se zpožděním. Na zpoždění je závislá kvalita hlasové služby, vlastní hlas může být kvalitní i po libovolném zpoždění. Není adekvátně rozebráno, proč je navržen právě model ze str. 31. Popis modelů v prostředí OPNET je popisováno velmi podrobně, což může být chápáno jako klad, ale studium práce je pak poněkud méně záživné. Diplomant prokázal, že užití OPNET Modeler mu nečiní potíže a jím vytvořené modely, jejich nastavení a vytěžení výsledků je na výborné úrovni. Výsledků uvedených v práci je velké množství, jejich interpretace a diskuse je pak poměrně složitá a nepřehledná. V závěru je však vše shrnuto komplexně a kvalitně. Formální zpracování tvoří nejslabší stránku práce. Obrázky jsou většinou nepříliš kvalitní, některé (např. 1.2.,1.7) neostré, patrně nebyly vytvářeny přímo pro potřeby DP, jiné (např. 1.3) graficky nevyvedené. U vztahu (1) je z textu jasné, co je wi, ale mělo by to být uvedeno explicitně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 21762