KRAMOLIŠ, O. Extrakce a modifikace vlastností číslicových zvukových signálů v dynamické rovině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Část práce věnující se změně dynamiky zvukového signálu byla velmi dobře zpracována již v rámci semestrálního projektu, k řešení ostatních částí zadaní ale diplomant nepřistupoval příliš aktivně. Zpočátku nebyl schopen shromáždit a nastudovat potřebnou literaturu, zejména standardy zabývající se měřením vlastností zvukového signálu v dynamické rovině. Podařilo se mu implementovat metodu měření úrovně hlasitosti a skutečné špičkové hodnoty dle doporučení ITU-R BS.1770-1, které jsou ze zadaných metod nejsložitější. Další měření požadovaná v zadání práce ale bohužel implemenována nebyla, přestože se, ve srovnání s výše zmíněnými metodami, jedná o velmi jednoduché algoritmy. Díky problémům v komunikaci, která probíhala pouze e-mailem a diplomant necítil za celý semestr potřebu se dostavit na konzultaci osobně, nebyl bohužel vytvořený VST plug-in modul doručen vedoucímu práce na kontrolu. Díky tomu nemohly být odhaleny a včas odstraněny jeho nedostatky. Za chybu považuji použití grafického prvku horizontálního posuvníku k zobrazení změřené úrovně místo bargrafu, špatné nastavení hranic ukazatelů (úroveň řídicího signálu je zobrazována mimo grafický prvek) a nesprávná funkce algoritmu změny dynamiky signálu a kalibrace grafu jeho převodní charakteristiky. Např. komprese signálu vyvolá jeho přebuzení, limter omezuje signál na mnohem vyšší úrovni než je nastavená atd. Formální zpracování práce je velmi zdařilé, detailní a přehledné. Vzhledem k výše uvedeným připomínkám hodnotím práci známkou B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury C 7/10
Formální zpracování práce A 20/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Splnění zadání B 43/50
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Sysel, Petr

Část zadání diplomové práce nebyla splněna. Nebyly implementovány metody sledování stejnosměrné hodnoty signálu, amplitudové obálky a měření úrovně signálu typu Volume Unit a Peak Program podle standardů DIN a EBU. Odborná úroveň práce je na velmi dobré úrovni, práci bych vytkl především nepoužití standardních prostředků technologie VST pro grafickou reprezentaci VST parametrů, což mělo za následek problémy se stabilitou modulu. Dále se na straně 26 uvádí, že amplitudová kmitočtová charakteristika RLB druhého filtru pro kmitočtové vážení má tvar dolní propusti. Průběh na obrázku 1.3 i tvar přenosové funkce (1.8) však odpovídá horní propusti. Výsledky práce jsou prezentovány na několika příkladech zpracování zvukových signálů, jsou provedeny testy výpočetní náročnosti, v práci je popsáno použití grafického uživatelského rozhraní. Na CD mi však chybí aplikace VST hosta, ve které by se vytvořený modul mohl otestovat. Pro další rozšiřování modulu také v textu postrádám blokové schéma (nebo vývojový diagram) alespoň nejvyšší úrovně zdrojových kódů tak, aby bylo možné snadno zjistit závislosti jednotlivých funkcí. Formálnímu zpracování práce bych vytkl malou velikost popisků v některých obrázcích. Dále na obrázcích 2.2, 2.3 a 2.4 nejsou rozlišeny převodní charakteristiky a informativní zobrazení osy kvadrantu. V práci se také vyskytuje několik překlepů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 21767