GILAR, P. Návrh organizační struktury realitní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlíková, Andrea

Student ke zpracování diplomové práce přistupoval samostatně, nebyly plně respektovány připomínky a náměty vedoucí práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D Chybí konkretizace návrhu organizačního uspořádání realitní společnosti vč. rozsahu nabízených služeb, je řešeno pouze obecně.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Vhodně jsou uspořádány poznatky z různých zdrojů, pro danou oblast.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D Závěry nejsou jasně formulovány.
Odborná úroveň diplomové práce D Není dopracováno zdůvodnění proč zvolený návrh založení RK je nejvhodnější a to z pohledu klienta a společnosti.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Pro praktické využití chybí konkretizace závěrů.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kledus, Robert

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná jazyková úroveň D
Úplnost vypracování E S ohledem na vymezený cíl práce chybí konkretizace návrhu společnosti pro konkrétně vymezené podmínky, tedy řešení je provedeno spíše jen v obecné rovině.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce E
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody E Poznatky z různých zdrojů, jsou vhodně zvoleny a sestaveny. Vlastní závěry však nejsou dostatečně propracovány.
Obtížnost a správnost řešení E Ve vazbě na analyzované struktury společností není dostatečně vysvětlena vazba na procesy, které zajišťují jednotlivé navržené prvky struktury.
Přínos pro praktické i teoretické využití E Pro praktické využití chybí hlubší analýza a konkretizace závěrů.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 24607