FÁBIKOVÁ, Ľ. Podnikatelská etika ve firmě OHL,a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Diplomantka pracovala samostatně, odpovědně a její práce splňuje požadavky DP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B odpovědně zpracovaná diplomní práce.
Přínos a praktické využití návrhu B Pro společnost reálné návrhy k implementaci.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Dobrá práce s literárními prameny.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Pečlivá úprava.
Splnění cíle a rozsahu zadání B Cíl zásadně splněn.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Vhodné využití teorie.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Kvalitně zpracované primární data.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kandráčová, Jarmila

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23687