VALOUCH, J. Hromadná komunikace v bezdrátových senzorových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Milan

Student pracoval samostatně a zadání diplomové práce splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Morávek, Patrik

Diplomant se ve své práci zabýval výzkumem energetické náročnosti bezdrátového přenosu v senzorových sítích a zejména srovnání unicastového a multicastového přenosu. K tomuto tématu přehledně a logicky zpracoval teoretické podklady. V simulátoru NS2 vytvořil testovací síť bezdrátových uzlů, ve které testoval energetickou náročnost přenosu na jednotlivých prvcích sítě. Výsledky simulací jsou srozumitelně a jasně prezentovány a vzájemně porovnány. Simulaci spotřeby energie multicastového přenosu nemohla být uskutečněna kvůli nekompatibilitě dostupného balíčku pro multicast a nové verze simulátoru. Text práce je dobře doplněn obrázky, na které ovšem často chybí odkaz. K určitým informacím a teoretickým částem chybí zdroj literatury nebo je nejasný. Také bych vytknul některá nevhodná vyjádření ("Určitě si říkáte, že ..."), která se do diplomové práce nehodí, a doslovné překlady anglických odborných termínů, které se v češtině nepoužívají.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 21794