HANDL, T. Algoritmus Vivaldi pro nalezení pozice stanice v Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Jelínek, Mojmír

Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu. Povaha práce zahrnuje simulaci pomocí programu Vivaldimonitor vyvíjeného souběžně v jiné diplomové práci. Zde oceňuji výbornou spolupráci obou autorů, práce se nepřekrývají, ale vhodně doplňují. V úvodu kapitoly 4 chybí odkazy na popisované třídy. Struktura práce logicky navazuje a její výsledek považuji za přínosný a kvalitní. Formální zpracování je na dobré úrovni, jen velké souvislé bloky kódu by měli být v příloze, stejně tak některé velké obrázky. Drobné výhrady mám jen k seznamu literatury, který neodpovídá normě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 21731