HRABAL, Z. Monitorování pracovních stanic Cisco akademie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Kubánková, Anna

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace, která umožňuje správu serveru a pracovních stanic v laboratoři CISCO akademie. Student při řešení diplomové práce důkladně prostudoval teorii a splnil i požadavky na praktickou část. Grafická úprava práce je na dobré úrovni, ale vyskytují se poměrně často překlepy. Výhodou této práce je, že vytvořené webové stránky budou užitečné při spravování počítačové učebny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 21730