PAVLÍK, M. Metody ukládání uživatelských hesel v operačních systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hajný, Jan

Práce splňuje požadavky stanovené v cílech práce. Jak teoretická tak praktická část jsou přehledně zpracovány a plně pokrývají zadanou problematiku. Jedinou výtkou jsou drobné formální nedostatky, navrhuji tedy hodnocení 94b/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Růčka, Lukáš

Student v teoretické části po velice krátkém vysvětlení základních pojmů přistoupil k popisu mechanizmů ukládání hesel v jednotlivých operačních systémech. V jednotlivých kapitolách jsou sice uvedeny principy a vlastnosti mechanizmů ukládání hesel, ale v práci postrádám porovnání jednotlivých metod uložení hesla a mechanizmů nutných pro ověření uživatele, což bylo jedním z bodů práce. Student vyhledal nástroje pro útoky na autentizační mechanizmy v jednotlivých OS. V práci bych uvítal alespoň základní popis vlastností těchto nástrojů na jednom místě, místo postupného zjišťování, co jaký nástroj umí, až během čtení práce. V práci oceňuji navrženou jednotnou metodiku lámání hesel. Praktická část realizuje útoky pomocí zvolených nástrojů za použití navržené metodiky. Reprezentace výsledků je jednoznačná a mezi systémy porovnatelná. Ovšem slovní reprezentace výsledků by mohla být poněkud přehlednější. V závěru práce je na základě zjištěných výsledků uvedeno doporučené pro tvorbu hesel. Celková odborná úroveň práce je na poměrně vysoké úrovni. Z formálního hlediska lze práci vytknout pouze několik typografických chyb (různé fonty a řezy písma u výstupů z použitých programů) a v některých případech nevhodnou volbu úrovně nadpisu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 21746