ŠOPÍK, L. Vývoj vozů Formule 1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Cílem bakalářské práce bylo soustředit poznatky o vývoji vozů Formule 1 v období let 1950 - 1970. Autor soustředil značné množství informačních podkladů, z nichž vycházel při zpracování jednotlivých kapitol. Členění práce poskytuje čtenáři dobrý přehled jak o vývoji vozů jako celku, tak i jednotlivých jejich klíčových komponent. Textová i obrazová část práce jsou vyvážené. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Bakalářská práce pana Lukáše Šopíka se zabývá vývojem jednotek vozů Formule 1 v období šedesátých a sedmdesátých let 19. století. Práce je rešeršního charakteru s využitím značného množství informačních zdrojů. V úvodu je uvedeno několik částí shrnující technické předpisy F1, podvozek a pohonnou jednotku. Citace jsou provedeny správně. Provedení práce je přehledné a jasné bez větších nedostatků. Drobným nedostatkem práce je malé množství nových originálních částí práce. Například v celé práci jsou všechny obrázky přejaté. Je to způsobeno především samotnou volbu tématu práce. Problematika vozů formule 1 je značně dokumentovaná a často popisovaná, existuje mnoho různých publikací, webových stránek a dalších zdrojů. Práce jako taková je však zpracována kvalitně a splňuje požadavky na závěrečnou práci bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49569