KOŇAŘÍK, L. Lavinové komunikační uzly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Míča, Ivan

Poměrně náročné zadání bylo splněno s výhradou, že se nepodařilo požadovaným způsoben porovnat změřené a simulované vyzařovací charakteristiky antén. Tento problém mohl snad být vyřešen, kdyby byl student rovnoměrně rozvrhnul práci na celou dobu řešení projektu a kdyby si ponechal dostatečnou časovou rezervu. Po formální stránce má práce drobno nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 44/50
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Tejkal, Vladimír

První polovina diplomové práce je věnována popisu systémů pro lavinové vyhledávače. V druhé polovině se student zaměřil na měření dostupných přístrojů, modelování vyzařovacích charakteristik antén a vlastní návrh a realizaci vysílací a přijímací části. Diplomová práce splňuje zadání až na to, že se studentovi zcela nepodařilo simulovat vyzařovací charakteristiky antén i přes to, že model antény byl správně navržen. U testovaných modelů vyhledávačů byly ověřeny parametry udávané výrobcem. Navíc byl ověřen také vliv polohy tří-anténního přístroje na dosah přístrojů . Navržený model vyhledávače byl sestaven a otestován. Některé obrázky nejsou v textu nijak popsány, takže není zcela jasný jejich význam. Část obrázků neodpovídá označení podle příslušné kapitoly. Studentovi není jasné, jaké je označení veličiny úrovně a v jakých jednotkách se udává, když uvádí, že dBm je bezrozměrná veličina. Podle mého názoru se z velké části jedná o chyby z nepozornosti. Veškeré změřené hodnoty jsou přehledně prezentovány. Na druhou stranu, graf indukčnosti (10.4) pro třetí anténu nejspíše nedopatřením zobrazuje průběh shodný pro druhou anténu (10.3). Jedná se o velmi zajímavou problematiku, ale úroveň práce snižuje množství formálních a gramatických chyb. Navrhnutý model nedosahuje takových parametrů jako profesionální přístroje, ale je s nimi schopen na omezenou vzdálenost komunikovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 21742