KRÁL, T. Posouzení efektivnosti informačního systému pro ISP a návrh změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Po jaké době by jste firmě opět doporučil analyzovat stav IS za účelem posouzení provedených změn?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sodomka, Petr

Práci celkově hodnotím jako velmi dobrou s nedostatky, které by ale diplomant při další praktické aplikaci výsledků či jejím rozpracování měl být schopen odstranit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Cíle práce byly splněny dle zadání.
Zvolený přístup k řešení cíle práce B Aplikace takto robustní analýzy a návrhu změn IS/ICT v prostředí mikrofirmy je v praxi neobvyklý a také těžko použitelný. Bylo by vhodnější zvolit jiný objekt zkoumání, který dokáže aplikovat použité metody analýzy a řízení na takto sofistikované úrovni.
Písemná a grafická úprava B V diplomové práci postrádám seznam zkratek a specifických pojmů, zvláště pak v tomto případě, kdy autor používá ne zcela běžné zkratky a pojmy (např. GST, UTP, FUP).
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Při zpracování a aplikaci metodiky práce je třeba rozlišovat kvalitativní a kvantitativní metody a techniky sběru dat a kvalitativní a kvantitativní metody a techniky analýzy dat. Tuto věc v práci postrádám. U magisterských diplomových prací, které obsahují dotazníkové šetření, ji považuji za nezbytnou.
Obtížnost a správnost řešení C Oblast hodnocení IS (str. 43 - 44) vyžaduje poněkud podrobnější a přesnější popis, než je uvedeno v diplomové práci. Charakteristiky typu "stáří IS", "velký systém", nebo "malý systém" jsou příliš obecné a tedy s nízkou vypovídající hodnotou.
Přínos a praktické využití návrhu A Pro danou konkrétní firmu jej považuji za vyhovující, přičemž platí má připomínka o obtížném využití v dalších podobných organizacích.
Odborná jazyková úrověň B Práce není zcela bez chyb formálního a jazykového charakteru, což se týká i zásadních pojmů, jako např. "Information Systems/Information and Communication Technologies (IS/ICT)" nebo "databáze".
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49579