BERNÁT, M. Optimalizace procesů montážní dílny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Návrhová část se zaměřuje na stanovení úzkého místa v procesu a metodiku stanovení příčin prostojů a návrh jejich eliminace. Student využil při návrhu metodiky znalostí nástrojů kvality a navrženou metodiku ověřil na naměřených datech.Součástí návrhu je i návrh monitoringu dat, který však neuvádí, jakým způsobem a v jakém informačním systému data zpracovávat, jak často provádět vyhodnocení a odpovědnost za vyhodnocování.
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B Postup při zpracování analytické části vychází z globální analýzy profesů společnosti a detailní analýzy procesu výroba. Při stanovení úzkého místa montáže bylo použito sledování a měření procesu. Drobným nedostatkem analytické části je pouze uspořádání globální analýzy podniku.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kadlček, Ludvík

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54499