HRADÍLEK, P. Síť FTTx [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Diplomant úspěšně v daném časovém období řešil zadaný úkol. Přístup, vystupování bylo příkladné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Reichert, Pavel

Předložená práce je velmi pěkná a je z ní patrno studentovo těsné navázání na skutečnou praxi, následkem čeho se student nevyvaroval výhradního používání anglických výrazů např. upstream, downstream. Tuto dílčí výhradu však není nutno považovat za klíčovou. Odborné úrovni práce a jejímu logickému členění v podstatě není co vytknout. Student se v práci, nad rámec jejího zadání, zabýval problematikou měření a dohledu sítí FTTx což také přispělo k velmi dobré kvalitě této práce. Praktickou realizaci a následnou simulaci sítí typu GPON a EPON provedl student s výbornou znalostí dané problematiky, což je patrné z výsledků, a z jejich následné diskuze. Ekonomická stránka uvažovaných projektů je uvedena přehledně a to s ohledem na aktuální ekonomickou situaci. Po formální stránce je práce velmi pěkně graficky zpracována, což přispívá k její přehlednosti. V práci se sice objevují překlepy, ale pouze v malém množství. Student ve své předložené diplomové práci splnil zadání vyčerpávajícím způsobem a v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 21708