DÍTĚ, M. Network Voice Message Box [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Práce studenta na zadaném úkolu, vzhledem k rozsahu a šíři celého projektu, lze charakterizovat jako velmi zdařilou. Kvalitně zpracovaná dokumentace a studie je vhodným podkladem pro další činnost. Jiří Němec ProAUTOMA

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Sysel, Petr

Oponovaná diplomová práce splňuje hlavní body zadání. Výsledkem je funkční prototyp zařízení schopného zaznamenat řečový signál, znovu jej přehrát nebo odeslat na další zařízení připojené ve stejném síťovém rozvodu. Oproti zadání však chybí rozbor a návrh zabezpečení a simulace komunikačního protokolu a zabezpečení v programu Matlab. Přitom v textu práce jsem nenalezl žádnou zmínku o tom, že zadání bylo během řešení změněno nebo jinak upraveno. Nicméně pokud bude u obhajoby vypuštění tohoto bodu zadání dostatečně vysvětleno, tak bych tuto výtku nepovažoval za zásadní i vzhledem k rozsáhlosti zadání a celkového množství odvedené práce. Při vývoji zařízení bylo postupováno logicky a postupně byly oživovány jednotlivé bloky zařízení. Vážnější výhrady mám k návrhu obvodů zpracování řečového signálu. Vzhledem k velké dynamice řečového signálu bych doporučoval použít větší bitové rozlišení vzorků než navrhovaných 8 bitů. Obecně doporučovaný počet bitů je 13, použitý procesor obsahuje alespoň 10bitový A/D převodník. Nízké rozlišení se mohlo nepříznivě projevit přítomností šumu v reprodukovaném řečovém signálu. Pokud byl požadavek na 8bitové vzorky např. z důvodu kapacity paměti, bylo možné použít některou z metod nelineárního kvantování. Dále není zcela jasné, proč mezní kmitočet vstupního antialiasingového filtr je nastaven na pouhé 2 kHz. Tato šířka pásma je sice dostatečná pro srozumitelnost řečového signálu, pro příjemnější reprodukci bych však doporučoval mezní kmitočet zvýšit alespoň na 3,4 kHz používaných v telefonii. V textu je volba nízkého mezního kmitočtu zdůvodněna předchozím zesílením signálu 50 dB. Podle mého názoru je volba především ovlivněna celkovou kmitočtovou charakteristikou antialiasingového filtru, která však v textu uvedena není. K části věnované komunikaci po síťovém vedení nemám výhrady, pouze chybí v zadaní požadované zabezpečení přenášených dat opět bez bližšího zdůvodnění. Použita je pouze jednoduchá metoda pro synchronizaci přenášených rámců. S vyvinutým zařízením bylo uskutečněno několik pokusných přenosů dat. Na základě vyhodnocení chybovosti přenosu dat byly správně navrženy vylepšení zařízení, např. doplnění zmiňované synchronizace rámců. Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni, práce téměř neobsahuje překlepy nebo pravopisné chyby. Pouze na straně 31 je v textu uvedeno "(pin číslo 5 s označením IF = inhibit)", zatímco na odkazovaném obrázku 5.15 je ten samý pin označen jako "INH". Především ale chybí označení verzí používaných programů a v příloze vývojový diagram vytvořené aplikace.. U popisu problémů s oživováním bych také očekával podrobnější popis jejich řešení, třeba i s odkazy na chyby nebo nepřesnosti ve firemní dokumentaci použitých součástí, pokud takové byly nalezeny. I přes uvedené výhrady hodnotím předloženou práci jako výbornou především kvůli vytvoření fungujícího zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 21715