ZÁŠKODOVÁ, L. Posilování konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Práce obsahují velmi kvalitní návrhy. Její úroveň zbytečně snižuje formální opomenutí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Velice pozitivně lze hodnotit využití teoretických konceptů pro formulaci návrhů. Velkým pozitivem je zhodnocení nově nastaveného hodnotového řetězce. Další opatření jsou definovaná ve vztahu k jasně vymezeným cílům, které je třeba dosáhnout.
Přínos a praktické využití návrhu A Návrhy jsou formulovány s ohledem na jejich praktické využití.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Samostatný a iniciativní přístup. Studentka využívala možnost konzultací.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 E Nedostatky v oblastí uvádění zdrojů - ne zcela optimálně uváděné zdroje, v některých místech chybí.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E Zásadním nedostatkem je nevhodné vymezení cílů práce a metodiky zpracování. Obojí je vymezeno poněkud obecně částečně v úvodu, abstraktu a částečně v úvodu návrhové části. Za součást tohoto vymezení pak lze považovat i nastavení cílů společnosti. Špatná tisková kvalita vkládaných obrázků.
Splnění cíle a rozsahu zadání E Zásadním nedostatkem je formální opomenutí při vymezení cílů a metodického postupu, které je nejasné a zahrnuto v několika kapitolách.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část prezentuje odpovídající poznatky v dostatečné míře.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část obsahuje řadu klíčových informací a opírá se o různé metody. Vhodně aplikuje hodnotový řetězec. Závěry analýzy jsou formulovány dostatečně detailně s využitím SWOT analýzy.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Živný, Rostislav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54486