MIRVALDOVÁ, M. Posilování konkurenceschopnosti firmy (Pivovar Černá Hora a.s.) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Práce má celkově velmi dobrou úroveň a návrhy jsou zpracovány se zohledněním řady souvislostí. Studentka jednoznačně prokázala schopnost aplikovat získané znalosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B Navrhovaná opatření vychází z hodnotového řetězce a odpovídajícím způsobem reagují na závěry analýz. Celkové zhodnocení je poněkud nepřehledné.
Přínos a praktické využití návrhu A Z hlediska praktického využití lze velmi pozitivně hodnotit vazbu navrhovaných opatření na cíle společnosti.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Samostatný a iniciativní přístup.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Práce s literaturou odpovídá požadavkům a použité zdroje jsou jasně vymezeny. Nedostatky, které se na několika místech vyskytují jsou pouze dílčí.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Nižší kvalita vkládaných obrázků.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle a rozsah zadání byly splněny.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Analytická část vhodným způsobem a v dostatečném rozsahu vymezuje východiska pro zpracování práce.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část je postavena na klasických metodách a dostatečným způsobem hodnotí danou firmu. V dostatečné míře jsou formulovány i závěry analýzy.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Meluzínová, Kateřina

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54489