CHALOUPKA, M. Vliv účinků poddolování na volbu typu nosné konstrukce mostu v km 332,420 trati Dětmarovice - Č. Těšín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kmošek, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Puchner,, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 55514