LEGÉŇ, M. Implementace a testování hashovacího algoritmu MD5 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Malý, Jan

Zadání splněno beze zbytku, oceňuji samostanou práci. Připomínky mám pouze k místy nepřehlednému zpracování a špatně zapsaným bibliografickým citacím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Kacálek, Jan

Student měl za úkol popsat princip algoritmu MD5, implementovat ho a poukázat na jeho slabá místa. Téma je to obtížné, ale student ho zvládl velmi dobře. Implementoval hashovaní funkci MD5 v jazyce C++. Na programu demonstroval hledání kolizí druhého řádu pomocí tunelů. Dále také popsal a otestoval útoky na jednosměrnost tohoto hashovacího algoritmu. Po formální stránce je práce také na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 14028