ČERMÁK, J. Implementace neuronové sítě do mikrokontroléru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Bohrn, Marek

Student splnil všechny body zadání práce, prostudoval potřebnou literaturu a v teoretické části kvalitně popsal danou problematiku. Vytvořené programové vybavení je na vysoké úrovni a svým rozsahem a kvalitou přesahuje požadavky na bakalářskou práci. Navíc byl vytvořen prototyp desky, na které student provedl poslední testy a ladění programu. Připomínku bych měl ke grafické úpravě obrázku 1, kde není dodržen styl čar z ostatních obrázků a některé odstavce nemají správné řádkování, což působí rušivě Pozitivně hodnotím uspěšné publikování projektu na studentské soutěži EEICT. K výsledkům ani práci studenta nemám žádné výhrady. Celkově hodnotím práci stupněm výborně - A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 50/50
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Vávra, Jiří

Student v rámci bakalářské práce zpracoval téma implementace neuronové sítě do mikroprocesoru a funkční realizací zcela splnil zadání. Rozsahem a kvalitou zpracování přesahuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Student prostudoval dostatečné množství odborné literatury a prokázal, že se v dané problematice velmi dobře orientuje. Jinak vynikající výsledek práce snižují nedostatky v běžné odborné terminologii (např. vyjádření "deska na první pokus fungovala", "bajt" apod.) a několikrát se vyskytující překlepy (např. str. 5, 4. odstavec).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 22393