NEZHYBA, J. Aplikace pro úpravy histogramu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Kamil

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Kohoutek, Michal

Bakalářská práce obsahuje 42 stran včetně příloha. Student zadání splnil v plném rozsahu. V teoretické části čerpá zejména ze tří literárních zdrojů. Teoretickou problematiku zpracovavá formou výtahu a mírného převyprávění použité literatury. Díky tomu se některá jeho tvrzení stávají krkolomnými až nesmyslnými. Jako příklad uvádím část věnovanou ekvalizaci histogramu, kde student při snaze změnit text skript Ing. Říhy (literatura [2]) zaměňuje několikrát slovo "statistické" za "statické", což poněkud mění význam tvrzení. Praktická část je z hlediska jejího popisu na velice dobré úrovni. Je z ní patrné, že student ke svoji práci přistoupil zodpovědně a naučil se řadu nových věcí v programovacím jazyce C++. Zejména práci s OpenCV a Win32 API. Vytvořená aplikace je plně funkční a naplňuje požadavky zadání. Přiložené DVD je kvalitně zpracované, obsahuje všechny zdrojové texty včetně OpenCV a spustitelné aplikace. Z formálního hlediska obsahuje práce minimum pravopisných chyb a je vhodně doplněna kvalitními obrázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 14027