KARPETA, P. Využití programu LabView v oblasti elektrických přístrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Valenta, Jiří

Student při zpracování práce projevil iniciativu. Po seznámení s principem programování aplikací v LabView a principem měření dynamické charakteristiky oblouku započal s vytvářením vlastní aplikace. Po vzájemné konzultaci, kde byla domluvena funkce programu, stanovil koncepci uživatelského rozhraní a na jejím základě vytvořil i vlastní aplikaci. Vytvořený program rovněž prakticky ověřil měřením charakteristiky oblouku na laboratorním přípravku. Výsledkem práce je program pro měření dynamické charakteristiky oblouku, jenž najde využití při laboratorních cvičeních v předmětech zabývajících se elektrickými přístroji a fyzikou plazmatu, a tím přispěje k zatraktivnění praktických cvičení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se v rámci své práce zabýval tvorbou programu pro měření voltampérové charakteristiky elektrického oblouku. Celá práce je rozdělena do tří základních částí. V rámci první části je popsán program LabVIEW a práce v programu. V rámci druhé části se student zabývá teorii k elektrickému oblouku. V poslední části se student věnuje popisu samotného měření voltampérový charakteristiky elektrického oblouku a popisu vytvořeného programu. Hlavním výsledkem této práce je vytvoření programu. Student vytvořil kvalitní program pro měření. Po formální stránce mám k dané práci několik výhrad. Hlavní výhradou je skluznost, že student nepoužil zarovnání "Do bloku", ale ponechal zarovnání " Vlevo" . Zadání diplomové práce bylo beze zbytku splněno. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 18297