ONDRUŠ, T. Selektivita elektrických přístrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Valenta, Jiří

Student při zpracovávání práce projevil značnou iniciativu - navštěvoval přednášky předmětu zařazeného ve vyšším ročníku a zúčastnil se semináře odborné firmy zabývající se danou problematikou. Inciativu projevil i při praktických měřeních. Všechny tři body zadání jsou v práci řešeny na požadované úrovni. Při závěrečném praktickém ověření problematiky (zpracování projektu) využil student návrhu instalace rodinného domu, na němž se podílel v rámci zaměstnání v projekční firmě. Škoda, že tato zajímavá problematika nebyla zpracována lépe po formální stránce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání A 45/50
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Vaněk, Jaromír

Zadané téma pro studenta se týkalo problematiky selektivity jisticích přístrojů a návrhu instalace nn.Vypracování úkolu si student rozdělil celkem do šesti kapitol. V kapitolách 1 - 5 vcelku vyčerpávajícím způsobem řeší první dva body zadání. V šesté kapitole pak řeší příklad domovního rozvodu. Zde je třeba uvést, že by přehlednosti předložené práce prospělo číslování stran (a toto uvést i v obsahu) a uvádění správných odkazů na použitou literaturu. Z práce vyplývá, že studen použil pouze internetové podklady , ale bez bližší specifikace a označení. K práci mám několik připomínek: - V kap. 2.1. je v nadpisu uvedeno "nejběžnější typy přetížení" - snad má být nejběžnější typy poruch - přetížení je druh nadproudu - nad obr. 1.10 označení L se netýká pojistek pro polovodiče, ale pojistek s označením gG - jištění vodičů (L - Leitung) - V seznamu přístrojů je uveden odpojovač (uvedený popis se snad týká oblasti vn) a výkonový odpojovač - tento pojem mne není znám. - V kap. 5.4. je řešena selektivita pojistky PV10 25A (předřazená) a pojistky PV10 10A (přiřazená) s ch. gG. Mělo by se jednat o řešení selektivity podle obr. 4.4. Zdůvodnění v textu pod neoznačeným obrázkem není správné. Výpočtem vyjde, že tato kombinace je selektivní. V poznámce bych uvedl, že z hodnoty omezeného proudu není možno počítat ef. hodnotu. - V závěru domovního rozvodu (poslední str.) je selektivita mezi jističem LPN 32B a přiřazenými jističi v instalaci maximálně do 160A a ne do 1800A! - Kde se nachází obr.17 a co na něm je. Uvedené připomínky nemají zásadní vliv na celkové splnění úkolu, ale nesvědčí o zodpovědném a pečlivém přístupu k řešení zadaného úkolu. Pokud se týká grafické úpravy vlastní práce pak tato je na velmi dobré úrovni. Ovšem vynechání číslování stránek, případně obrázků a použité literatury nepřispívá orientaci v práci a to se jistě týká i samotného autora.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 18290