SIROTNÝ, M. Návrh aplikace pro diagnostiku přenosových parametrů RTP relací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Milan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Komosný, Dan

Práce je na dobré technické úrovni. Vlastní přínos autora je jasně vymezen a popsán. Vyvinutá aplikace splňuje požadavky zadání. Aplikace byla otestována v reálné síti, kde je provozováno IPTV vysílání. K práci mám několik připomínek. V seznamu literatury považuji za zcela chybné uvádět pouze adresu www.dsl.cz, bez bližšího určení je tato literatura zbytečná. V práci jsou některé nevysvětlené pojmy jako například „OSPF směrovače”. Kapitoly 4 a 5 nejsou podle mého názoru logicky členěné. Formální zpracování práce má určité nedostatky, např. v umísťování referencí na literaturu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 14010