NOVÁČEK, A. Zabezpečení obrazových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Číka, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Přinosil, Jiří

Bakalářská práce se zabývá implementací dvou metod pro vkládání vodoznaků do obrazových dat a testováním jejich odolnosti proti různým typům útoků. Formální zpracování práce má poměrně nízkou úroveň, kdy autor používá stejnou velikost fontů pro nadpisy i samotný text, vlastní text není zarovnán, některé obrázky i většina rovnic jsou ve špatné grafické kvalitě. Taktéž citace použité literatury v textu je sporadická. Odborná úroveň práce je na dobré úrovni, zejména pak způsob testování odolnosti proti různým typům útokům pomocí nástroje CheckMark. V práci ovšem postrádám srovnání výsledků obou metod a teoretickou diskuzi (či alespoň úvahu) nad odolností obou metod vůči různým typům útoků. Cíle bakalářské práce byly bezvýhradně splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 14003