RYŠAVÝ, J. Stanovení polycyklických aromatických uhľovodíků v potravinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimko, Peter

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ing.Božena Skláršová, Ph.D.

Práca je spracovaná na zodpovedajúcej odbornej úrovni, pričom študent preukázal schopnosť samostatne spracovať a zhodnoti't zadanú problematiku. Členenie je zvolené účelne, rozsahom práca zodpovedá požiadavkám na tento typ publikácií. K práci mám niekolko otázok resp. pripomienok: 1. Čo je údenie? Aké metódy údenia znižujúce výskyt PAU poznáte? 2. Uveďte príklad izolačných postupov získavania PAU z nemäsových matríc. Pri tabuľkách 1, 2, 6, 8, 10 a obrázkoch 5, 6 chýba v texte ich popis, resp. odkaz na ne. Tabuľky 3, 4 sú v texte označené chybne. Na strane 40 sa pojednáva o obrázku 28, ktorý sa však v práci nenachádza. Na strane 23 je namiesto PM použité NPM. Niektoré skratky (napr. EEC, UV,HETP,…) nie sú uvedené v zozname symbolov. Ku použitej literatúre mám nasledovné pripomienky: do budúcnosti by bolo žiadúce, aby študent dôsledne dbal o aktualizáciu citovaných prác. Niektoré práce sú staršieho dáta, len niekoľko odkazov je z obdobia 2007-2008. Taktiež je potrebný jednotný formát citovaných odkazov. Pripomienky uvedené v posudku zásadne neznižujú kvalitu práce, majú skôr odporúčací charakter pre ďalšie smerovanie študenta. Odporúčam preto komisii prácu prijať, hodnotím ju celkovou známkou výborne. Navrhujem študentovi po jej úspešnej obhajobe udeliť titul bakalár.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 394