MYNÁŘOVÁ, P. Analýza a návrh zlepšení výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šunka, Josef

Práce zpracovává zajímavou problematiku. Studentka pracovala samostatně a z práce vyplýva i praktické poznání problému. Analytická část práce je na dobré úrovni. Samotné zpracování vykazuje pochopení technického i ekonomického aspektu. V práci jsou drobné stylistické nedostatky, přesto hodnotím práci stupněm výborně. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cvetler, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54404