MARTÁK, R. Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na problematiku balení potravin. Je zde uveden souhrnný přehled materiálů vhodných pro balení potravin, velká pozornost je věnována legislativním požadavkům na tyto materiály vzhledem k riziku poškození senzorické a hygienické kvality potravin. Na závěr jsou zmíněny i některé nové trendy ve vývoji potravinových obalů. Student projevoval o danou problematiku velký zájem. Pracoval samostatně a svědomitě, pravidelně konzultoval průběh řešení práce. Aktivně vyhledal a prostudoval množství literárních zdrojů, při zpracování vhodně aplikoval teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia. Zadání práce bylo splněno. Práce je zpracovaná velmi dobře, problematika je popsána přehledně a srozumitelně. Dobrá je i formální úroveň práce. Závěry práce jsou formulovány stručně a jasně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burianová, Hana

Předložená bakalářská práce řeší velice zajímavou problematiku obalových materiálů, které se používají v potravinářském průmyslu. Práce má charakter literární rešerše. Shrnuje teoretické poznatky o jednotlivých typech obalových materiálů. Práce je logicky a přehledně členěna. Je vypracována srozumitelně, prakticky bez překlepů a pravopisných chyb. Objevují se však některé formální nedostatky, např. předložky na konci řádků nebo nejednotné písmo ve vzorcích a rovnicích. Především úvodní kapitoly obsahují příliš dlouhá a nepřehledná souvětí. Připomínky bych měla k seznamu použitých zkratek a symbolů. Nejsou uvedeny všechny zkratky a symboly použité v textu. Zkratky by bylo vhodnější uvádět podle abecedy a měly by být uvedeny české překlady anglických názvů. Bylo čerpáno celkem z 29 zdrojů, které jsou průběžně citovány. K citacím mám však výhrady, jelikož práce obsahuje příliš málo citací odborných článků a literatury a jsou zde uváděny i nerecenzované zdroje. V práci mohlo být věnováno více prostoru možnostem kontaminace potravin složkami obalového materiálu a možným toxickým účinkům z hlediska běžné konzumace potravin. Práci mohu doporučit k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm "velmi dobře (B)".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 384