MAŘÁKOVÁ, V. Možnosti využití plodů méně známých keřovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Bakalářka Veronika Mařáková shrnula ve své práci informace a důvody, proč by se i v České republice měly intenzívněji využívat plody dřínu obecného. Jako inspiraci pro potenciální spotřebitele uvádí několik receptů na domácí zpracování dřínek. K plnění všech úkolů vyplývajících ze zadání práce přistupovala vždy odpovědně a samostatně, na konzultace přicházela připravená. Práce bude sloužit jako podklad pro zhodnocení jednotlivých odrůd dřínu z hlediska obsahu antioxidantů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Kvalita zpracování výsledků B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vránová, Dana

Studentka shrnula informace o zdravotních přínocech dřínu obecného,jeho využití a metodách používaných k analýze jeho biologicky účinných složek. Cíle zadání byly splněny, kvalita a rozsah je v souladu s požadavky na tento typ práce. K práci mám následující připomínky: -nejsou správně citovány odkazy na obrázky (odkazy 4,8,14,18,20) -pro přehlednost by bylo vhodnější oddělit informace o obecných účincích biologicky aktivních složek a složek týkajících se dřínu obecného a přehledně je zhodnotit Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi dobře/B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 385