KOVÁŘ, J. Vizualizace spojení mezi počítači [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Autor začal řešit práci relativně pozdě, což se projevilo na její kvalitě. Zadání však bylo zcela splněno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 3/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Pelka, Tomáš

Úkolem studenta bylo v bakalářské práci prostudovat metody signalizace v multicastových přenosech a takto nabyté zkušenosti využít ke konstrukci grafického vizualizačního programu. Po odborné stránce se mi práce jeví poměrně chudou. Příliš velká část je věnována popisu grafických formátů a značkovacího jazyka "dot" na úkor podrobnějšího popisu jak signalizace, tak směrování v multicástových sítích. Větší pozornosti by si rovněž zasloužil popis zdrojového kódu programu, nedá se takto zcela určitě říci, které části programu jsou původní a které ne. Práce obsahuje několik nepřesností, například "ping" není funkce ale program a dále několik ne zcela dotažených částí, např. kapitola o MOSPF. Z formálního hlediska bych vytknul zejména používání citací na začátcích kapitol, dále nevhodné číslování obrázků a také jejich nekvalitní tisk. Některé obrázky jsou převzaty z neuvedených zdrojů. Stejná situace platí i pro některé části textu zejména o grafických formátech a protokolech. Student se ani nenamáhal celé odstavce změnit. Zmíněná skutečnost tedy silně zavání plagiátorstvím. Prohlášení a poděkování bývá zvykem umístit spíše před samotnou stať. Zadání bylo dle mého názoru splněno, práci tedy doporučuji k obhajobě. S přihlédnutím k výše zmíněným výtkám navrhuji hodnocení C/76.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 14066