NYKODÝMOVÁ, V. Návrh financování bydlení v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 69 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Nykodým, Libor

Práce si kladla za cíl navrhnout financování bydlení v České republice. Po úvodním teoretickém zpracování problematiky je uveden průzkum, na jehož základě byla určena trojice modelových klientů s rozdílnými finanční prostředky a požadavky na bydlení. V následné praktické části práce autorka zhodnotila nabídku nemovitostí realitních kanceláří. Dále na jejím základě analyzovala možnosti financování bydlení klientů s přihlédnutím k předpokládaným výdajům. V závěru práce je shrnutí možností jednotlivých klientů a navrhnuta nejoptimálnější varianta financování jejich bydlení. Zadání diplomové práce lze považovat za splněné. Práce je přehledná s velmi kvalitní grafickou úpravu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 24622