CZERNER, L. Skripty pro konfiguraci operačního systému Fedora v síti PlanetLab [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Autor se potýkal s nelehkou problematikou sítě PlanetLab. Zadání zcela splnil a při řešení problémů byl aktivní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Burget, Radim

Práce zcecla splňuje zadání a odborná úroveň je na velice dobré úrovni. Z formální stránky bych vytknul používání první a třetí osoby v technickém textu, dále potom se v textu objevují větné konstrukce jako např.: "Bash a spolu dohromady splňují" (str 38) a další. Jelikož se také jedná o poměrně obsáhlou problematiku, počet citací a literatury se zdá být nedostačující. Přiložené CD není podepsáno.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 14064