FERENC, J. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Vyvážená a kvalitní práce s prostorem, materiálem, měřítkem. Autor při respektování měřítka místa hledá nové formy bydlení v centru města. Výsledek dokumentuje zodpovědný přístup studenta k diplomovému projektu. Práce splnila zadání jak po formální tak obsahové stránce, nezaměnitelný rukopis zpracování na velmi profesionální úrovni. Otázky a náměty k obhajobě: - Vysvětlení dispozičního řešení s chodbou ve spodním patře „domků“ – např. v bytě 407.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A samostatný, zodpovědný, systematický a cílevědomý. Pracoval průběžně a aktivně. Celkově velmi profesionální přístup.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Halfar, Jiří

Práce vykazuje výbornou architektonickou kvalitu, jsou patrné i inspirační zdroje. Autorova potřeba originálního konceptu dostavby byla bohužel silnější, než místo potřebovalo. Je to zápor i klad. Autor si totiž za svůj netradiční přístup k zadání zaslouží i ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Jednolitá dostavba proluky je v obytné části nápaditě rytmizována mezonetovými byty, přitom si udržuje uliční čáru i jednotnou výšku. Funkce využití vnitřního prostoru je navenek velmi dobře čitelná.
Architektonické řešení A Objekt vykazuje vysokou architektonickou kvalitu, dobře zvládnuté proporce celé dostavby i jejích jednotlivých částí. Jakkoliv se předpokládá výrazné zklidnění dopravy, není vhodné zde orientovat otevřené terasy. Podobně diskutabilní je i otevření bytů do ulice velkými prosklenými plochami. Tento dům by se krásně vyjímal na hraně parku.
Provozní řešení B Velmi vhodná je kombinace sálu a restaurace. Tento sál by však měl být propojen se zázemím restaurace. Hluboký uliční trakt hotelu je neekonomický, chybí zázemí hotelu (sklady). Ne zcela povedené jsou dispozice bytů 403 a 407, kterým chybí u vstupu šatna a terasa je propojená s chodbou.
Technicko konstrukční řešení B Je vhodně vybrán skeletový systém v parteru a patře doplněný o ztužující stěny. Vyhovuje provozně i ekonomicky. Kvalita přiložených detailů je bohužel schematická.
Formální úroveň A Čitelná až sdělná forma komixové zkratky dobře vystihuje míru detailu fasád. Citelně chybí zákres (pohled ulicí Křížovou do Mendlova náměstí) s protějšími domy ulice Křížová.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 38613