PAPŠÍK, L. Matematické modelování síťového provozu služby WWW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Molnár, Karol

Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy a modelování síťového provozu přenášeného protokolem http. Kromě teoretického popisu obsahuje i postup pro praktickou implementaci dvou vybraných modelů. Teoretická část práce je zaměřena na popis nejběžnějších modelů síťového provozu. Podle zadání bakalářské práce se student věnuje jak klasickým, tak i pokročilejším modelům založeným na principu sobě-podobnosti. Z hlediska záměru bakalářské práce je tento popis dostatečně obsáhlý. Uvítal bych pouze používání zavedenější terminologie a lepší logickou vazbu mezi některé části textu. Praktická část bakalářské práce podrobně popisuje postup zachytávání, filtrování a následného zpracování příslušných paketů. Dále je uveden postup pro odvození parametrů pro Markovsky-modulovaný Poissonovský model a pro stochastický model síťového provozu. Přesto, že nejsou výsledky modelů optimální, návrh a implementace postupu je dostatečným výsledkem k tomu, aby bakalářská práce mohla být považovaná za úspěšnou. Student rozložil řešení své práce na celý semestr, což mu umožnilo zvládnout počáteční technické komplikace a průběžně konzultovat dílčí výsledky. Celkový průběh řešení bakalářské práce spolu s kvalitou dosažených výsledků a jejich dokumentace hodnotím známkou „dobře“.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Růčka, Lukáš

Student se ve své práci zabývá problematikou analýzy a modelování síťového provozu přenášeného protokolem HTTP. Tato problematika je pro studenty naší fakulty velmi komplikovaná a proto považuji téma práce za relativně obtížné. Zadání lze prohlásit za z větší části splněné. K práci mám následující připomínky: Teoretická část práce je plná matematických vztahů a i pro vysokoškolsky vzdělaného člověka, je tato část bez dodatečného studia další literatury obtížně vstřebatelná. Je otázkou, zda bakalant za dobu zpracování své bakalářské práce dokázal proniknout dostatečně do detailů popisovaných matematických nástrojů, o čemž mám jisté pochybnosti. To zejména z důvodu úrovně zpracování praktické části. Teoretický rozbor stochastického modelu považuji za značně povrchní, což má důsledky i při jeho praktickém zpracování. V praktické části mám výtku především ke kapitole modelování pomocí stochastického modelu. Zde bakalant využívá pro výpočet parametrů, pro které není v práci dostatečně jasně uvedeno, jak nebo kde jsou získány či vypočteny. Z formálního hlediska má práce podprůměrnou úroveň. Podle citací, byla zdrojem informací anglicky psaná literatura. Bohužel ne vždy je překlad povedený (zvláště u odbornějších pasáží). V práci se s velkou intenzitou objevují překlepy, gramatické a stylistické chyby. Student využívá nestandardní terminologii (např. místo zahlcení sítě je použito přetížení sítě apod.). V práci se vyskytují i chybné odkazy na citace a obrázky (např. v kapitole 2.2.8 – [doplnit odkaz], …na obr.1 [doplnit obrázek]). Také matematické vzorce nejsou zapsány vždy správně (např. vzorec (3.6)). Navrhuji hodnocení D/65 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 52201