AUST, O. Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Práci samotné ani přístupu studenta k jejímu zpracování nemohu nic vytknout, jakási „klasičnost“ přístupu k řešení a snaha o jednoduchost je naopak to, co oceňuji. Oproti předchozím pracem pozitivně hodnotím posun k celkové vyváženosti, grafickou úroveň zpracování i práci s architektonickým detailem. Práce splnila zadání jak po formální tak obsahové stránce. Otázky a náměty k obhajobě: - Je možná realizace projektu za stávající situace, nebo by bylo nutné projekt upravit. Pokud ano, jak.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A samostatný, pracoval průběžně a aktivně
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Halfar, Jiří

Autor navrhuje členit dostavbu proluky vertikálně a tomu přizpůsobuje i využití jednotlivých částí. Provozně je to bezkonfliktnější než členit objekt horizontálně. Efekt zmenšení měřítka proluky tímto členěním je bohužel převálcován monumentalitou fasád. Na realizaci projektu by se těžko hledal investor. Nicméně práce vykazuje nadstandardní prezentační kvalitu a profesionálně zvládnuté dispozice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Rozdělení jedné parcely na tři části reaguje na regulační plán a je veskrze tradiční sázkou na jistotu. Tento koncept je podepřený rozdílnou funkcí v jednotlivých částech dostavby (hotel – kancelář – byty). Kvalita návrhu se odvíjí od kvality architektonického řešení jednotlivých budov.
Architektonické řešení C Monumentalitou fasád autor ne zcela dostál své větě „Podstatou návrhu nebylo vytvořit super silný koncept, který vás praští přes hlavu, jakmile půjdete kolem, nicméně takový, kolem kterého projdete a máte příjemný pocit, jako by zde něco stálo odjakživa“. Rigidní stereotomní princip v parteru je vhodný u hotelu, u obchodů, služeb i administrativy je diskutabilní.
Provozní řešení A Dispozice administrativy, hotelu i bytů jsou na vysoké úrovni. Jako nešťastné se v konceptu tří domů jeví dvorní vstupy do střední bytové části.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční schéma reflektuje požadavky volné dispozice v kancelářích a akustické nároky mezibytových stěn. Detaily mohou sloužit jako podklad pro další stupně dokumentace.
Formální úroveň A Vysoká úroveň grafického zpracování včetně materiálového řešení ve vizualizacích dokládá dotažení návrhu až do detailu.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 38611