GREGOR, M. Detektory objektů v obraze a jejich realizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kyselý, František

Studen postupoval při zpracování práce samostatně, měl jsem pouze několik připomínek ke zpracování práce. Bakalářská práce je zpracována po formální stránce kvalitně, ale chybí mi ještě provedení některých testů s vytvořenou aplikací, která je na vysoké úrovni. Po formální stránce je práce v pořádku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Kohoutek, Michal

Bakalářská práce má 51 stran včetně příloh. Na přiloženém CD je vytvořená aplikace a elektronická verze práce. Bakalářská práce je ve své teoretické části stručným výtahem z děl Prof. Václava Hlaváče, což není zcela jistě na škodu, až na případy, kdy student, zřejmě pro vlastní inovaci obecně známých vztahu, přeznačuje proměnné. Díky tomu ovšem v některých případech neodpovídá komentář uvedenému vztahu. Jako příklad uvádím stranu 30, kde student u vztahu 3.2 definuje Z, ačkoliv to se v daném vztahu nevyskytuje. S rostoucí komplikovaností a abstraktností metod ubývá i studentova snaha o jejich osvětlení. Zřejmě by bylo vhodnější zabývat se více těmi metodami, které student používá ve vlastní aplikaci, než obecnými metodami zpracování obrazů. Citování použité literatury také není na vysoké úrovni, zejména u neodvozených vztahů. Nyní se dostávám k části praktické, tedy popisu vlastní aplikace. Aplikace je popsána velice povrchně a to jak z uživatelského hlediska, tak z hlediska použitých metod. Například kapitola 5.3 věnovaná problematice označení objektů by si jistě zasloužila podrobnější komentář, včetně názvu použité metody, jejího použití a nahlédnutí do referencí Matlabu, jak daná metoda funguje. To stejné platí o kapitole 5.5 a funkci rozhodovacího stromu. O tom, jak použít vytvořenou aplikaci (m-file) "Uceni.m" a jak je propojena s aplikací "detekce.m" není v práci téměř žádná zmínka. Obrázky dosažených výsledků vytvořené aplikace by si jistě zasloužily detailnější hodnocení. Aplikace na přiloženém CD je funkční, obsahuje některé drobné nedostatky, její uživatelské rozhraní je však na kvalitní úrovni. Bohužel, díky použití Matlabu a zřejmě i stylu programování je velmi pomalá. Souhrnně lze říci, že jak dané téma, tak vytvořené aplikace, tak i text bakalářské práce poskytují dobrý základ pro pokračování a pro obhájení bakalářské práce jsou na vyhovující úrovni. Student zadání splnil. Z formálního hlediska je práce doplněna kvalitními barevnými obrázky, obsahuje pouze několik pravopisných chyb a překlepů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 14056