BARTOŇ, Z. Analyzátor protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kouřil, Jiří

Student přistupoval k zadané práci již během řešení semestrálního projektu 1 odpovědně a se zájmem. Chodil pravidelně na konzultace s konkrétními problémy a při jejich řešeních postupoval samostaně podle doporučení vedoucího bakalářské práce. Kromě řídících protokolů a převážně protokolu DMX student samostatně nastudoval i architekturu a řídící funkce jednočipového USB rozhraní z rodiny obvodů FTDI, navrhnul program a převodník pomocí USB rozhraní FTDI zrealizoval. Navrhuji hodnocení práce výslednou známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20 Je vhodnější při psaní textu používat trpný rod místo první osoby jednotného nebo množného čísla.
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Hošek, Jiří

Bakalářská práce je zaměřena na metody řízení scénické a hudební techniky a zejména pak na protokol DMX512. Praktická část práce se zabývá návrhem a realizací USB analyzátoru protokolu DMX512. Zadání práce bylo zcela splněno. Student nejprve provedl rozbor současných technologií používaných pro řízení scénické a hudební techniky. Prodrobněji se zaměřil na protokol DMX512, který je součástí praktické realizace. Další část práce je věnována návrhu a praktické realizace analyzátoru protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní. Student dále vytvořil v programovacím jazyce C++ testovací aplikaci, která slouží pro komunikaci s vytvořeným analyzátorem. U popisu testovací aplikace chybí názorná ukázka grafického prostředí aplikace, která by umožnila lepší pochopení jejího popisu. V práci se vyskytuje několik odborných nepřesností. Nepřesná formulace je například na straně 28, kde je uvedeno: "IP protokol se využívá v síti nazývané Ethernet.". K návrhu analyzátou protokolu DMX512 nemám připomínky. Kladně hodnotím, že student dokázal ve vytvořeném modulu analyzovat určité problémy a v závěru práce navrhl jejich řešení. Formální zpracování práce je až na několik drobností na dobré úrovni. Práci hodnotím celkově jako zdařilou a navrhuji ji k obhajobě s hodnocením B / 86 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Odborná úroveň práce B 41/50
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 14034