?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> NEKOVÁŘ, J. Měření komplexní permitivity materiálů metodou ve volném prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012. Posudky Posudek vedoucího Láčík, Jaroslav Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat pracoviště (včetně jednotlivých komponent) pro měření komplexní permitivity materiálů metodou ve volném prostoru. Diplomant pracoviště (včetně anténního zářiče typu trychtýřová anténa) navrhl a realizoval. I když funkčnost měřícího pracoviště byla ověřena, tak větší pozornost měla být věnována vlastnímu sladění pracoviště, zpracování a vyhodnocení naměřených dat. I přes uvedené výtky lze ale konstatovat, že zadání diplomové práce bylo splněno na velmi dobré úrovni. Po formální stránce je práce solidně zpracována. Diplomant při řešení své práce byl aktivní a pravidelně docházel na konzultace. Navrhovaná známka B Body 81 Posudek oponenta Hertl, Ivo Předložená práce popisuje návrh a popis realizovaného pracoviště pro měření permitivity dielektrických materiálů ve volném prostoru. Práce je členěna do 7 kapitol, jejichž struktura je dle mého názoru zbytečně komplikovaná. První dvě kapitoly uvádí stručný popis metod měření komplexní permitivity a podrobnější popis metody založené na měření ve volném prostoru. Třetí kapitola se zaměřuje na vybrané aspekty týkající se volby typu a parametrů měřicích antén. Vlastní návrh antén je uveden v kapitolách 5 a 6. Závěrečná sedmá kapitola popisuje realizované pracoviště a uvádí výsledky prvotních měření. Po stránce obsahu práce postrádám včasné a jednoznačné určení pracovních kmitočtů měřicího pracoviště, pracovní rozsah lze vytušit až z požadavků na návrh trychtýřové antény. Při vlastním návrhu antény autor vhodně kombinuje analytické vztahy s využitím programového prostředí CST Microwave Studio. Prezentace výsledků prvotního měření je matoucí vzhledem k mylným názvům kapitol (parametry s11 versus s21). Postrádám odhad velikosti a zdrojů chyb, způsobujících odlišnou hodnotu permitivity stanovené jednotlivými postupy. Navrhovaná známka C Body 75 Otázky Čím si vysvětlujete téměř konstantní 2dB rozdíl mezi ziskem modelu antény a její realizací? Existuje nějaký iterační nebo kompenzační postup, který by při existenci referenčních materiálů umožnil dále zpřesnit výsledky získané měřením na realizovaném pracovišti? eVSKP id 52348