MARUŠÁK, O. Ideální oběhy spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce jsou Ideální oběhy spalovacích motorů. Text má 34 stran textu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části. Student pracoval samostatně a práci se snažil i konzultovat. Student k práci využil zejména českou literaturu a internetové zdroje, což Téma práce bylo velmi široké, a přesto toho student nevyužil. Práce je poměrně stručná ve srovnání s podobnými pracemi z minulých let. V práci není dostatečně zpracován vliv jiných parametrů na cyklus, něž je kompresní poměr. Grafy, které student sám kreslil, mají slušnou úroveň. Na kvalitě textu se projevilo nedostatečné konzultování, například všechny symboly v textu nejsou v seznamu symbolů, spatné označení Poissonovi konstanty v textu. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil základní podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Jedelský, Jan

V úvodu práce student popisuje historii spalovacího motoru. Dále se věnuje základním pojmům: Tepelné cykly, termická účinnost, Carnotův cyklus. V další kapitole rozebírá obecný diagram pracovních oběhů pístových spalovacích motorů. Hlavní částí práce je analýza Ottova a Sabatova pracovního oběhu. Student popisuje základní parametry obou oběhů. U Ottova oběhu analyzuje vliv kompresního poměru na termickou účinnost. Do výpočtu zahrnuje i vliv mechanické účinnosti, která se u reálných motorů mění s kompresním poměrem. U Sabatova pracovního oběhu určuje vliv kompresního poměru spolu se stupněm izochorického zvýšení tlaku a dále vliv kompresního poměru spolu se stupněm izobarického zvětšení objemu na termickou účinnost oběhu. Poslední část práce je věnována porovnání Ottova a Sabatova oběhu podle tepel a podle středních teplot. V závěru student shrnuje své výsledky a uvádí specifika obou oběhů. Práce byla zpracována poměrně pečlivě. Formální a grafická úprava práce je velmi dobrá. Členění kapitol je přehledné a logicky odpovídá postupu řešení práce. Student dobře odkazuje na použitou literaturu. Pravopisně je práce dobrá, až na vyjímky uvedené níže. Abstrakt je však do anglického jazyka přeložen nekvalitně. Práce je zaměřena na analýzu několika základních parametrů dvou termodynamických oběhů, které jsou jako typické ideální oběhy dokumentovány v běžně dostupné literatuře. Jedním z cílů práce byl přehled ideálních oběhů. Zpracován byl zde pouze Ottův a Sabatův oběh, v úvodu byl ještě popsán oběh Carnotův a obecný oběh nepřeplňovaného motoru. Rozsah práce by umožnil hodnocení většího počtu dalších parametrů, zejména těch méně obvyklých. Zde by student ukázal větší míru samostatnosti ve vypracování bakalářské práce a práce by současně získala větší praktickou hodnotu. Např. analýza vlivu teploty a tlaku nasávaného vzduchu, která byla přímo uvedena v zadání práce, zde nebyla provedená. Stejně tak bylo možné do porovnání zahrnout i další ideální cykly: Dieselův cyklus a/nebo v dnešní době často využívané cykly přeplňovaných motorů. V práci použité postupy hodnocení vlivu jednotlivých parametrů na termickou účinnost oběhů a zobrazení v 2D diagramech jsou obvyklé pro danou problematiku. Také metody porovnávání termodynamických oběhů podle tepel a podle středních teplot jsou zavedené a vyučované v základním kurzu termomechaniky na FSI. Připomínky a dotazy oponenta: Na několika místech byly použity nevhodné výrazy a formulace, např. str. 31 – „emisivita spalování“, str. 21 - „Jednoatomové prvky“. Student použil netypický styl číslování dokumentu, jednou číselnou řadou čísloval obrázky, tabulky i rovnice. Na straně 23 a 27 je udávána spotřeba tepla v kJ/kW a vztahována k účinnosti. Nesouhlasí mi číselné údaje, ani nerozumím udávané jednotce. Student by toto měl vysvětlit. V seznamu použitých symbolů nejsou uvedeny indexy, které student používá v textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19215