PEJCHAR, J. Modifikace geometrie nosné plochy RC házedla s ohledem na letové výkony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kouřil, Martin

Bakalářská práce plně odpovídá zadání a vyhlíží přehledným a uceleným dojmem, který kazí výjimečné překlepy v textu. Autor pracoval rovnoměrně po celou dobu vyměřenou na vypracování projektu a prokázal vysokou míru samostatnosti při řešení nelehkých úkolů a na povrch vystupujících problémů. Pro zdárné splnění zadání byl autor nucen nastudovat, pro něho doposud neznámé, teorie v oblasti aerodynamiky a mechaniky letu. Bakalářská práce má dobrou úroveň a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šošovička, Róbert

Student provedl rozsáhlou analýzu aerodynamických parametrů nosných ploch soutěžních házedel, na základě které navrhl vhodný tvar křídla pro nový výkonný model. Tento se měl přinejmenším vyrovnat nejvýkonnějšímu současnému modelu. S ním byly navrhované konfigurace srovnávány. K výpočtům využíval dostupný software založený zejména na panelových metodách s vědomím jejich omezení. Vhodně rozdělil fázi letu házedla na tři charakteristické úseky a pro všechny hledal nejvhodnější tvar křídla. Z práce je zřejmý přehled studenta v dané problematice a schopnost komplexního náhledu na problém. To ukázal např. u volby profiláže, kdy zohledňoval nejenom aerodynamické vlastnosti, ale i konstrukční parametry profilu tak, aby předcházel negativním aeroelastickým jevům. Vyskytují se drobné terminologické nepřesnosti a slangové výrazy. Mírně negativně působí zobrazované výstupy výpočtů, což je do značné míry způsobeno velkým množstvím sledovaných geometrií křídel a profilů. Práce je logicky členěna a dává přehlednou informaci o postupu práce i když by byl vhodný obsáhlejší komentář k jednotlivým rozhodnutím, podle kterých se tvořila konečná geometrie. Z předložené práce je zřejmé, že student je schopen řešení komplexního problému a na základě výsledků dokáže vyvozovat adekvátní závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20780