STANĚK, M. Multimediální zpracování signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Milan

Zadání práce bylo splněno. Po obsahové i formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Během celého roku chodil student na pravidelné konzultace a přinášel vypracované dílčí části. První část diplomové práce je zaměřena na prezentaci vybraných metod z obecné teorie zpracování signálů. Pro realizaci této části práce formou webových stránek se student samostatně seznámil s potřebným programovacím prostředím. Druhá část diplomové práce se zabývá metodami spektrální analýzy řečových signálů. Diplomant zde dospěl k velmi zajímavým výsledkům z oblasti rozpoznávání mluvčích a jejich stavů. Vytvořený softwarový systém je funkční a použitelný pro další činnost v této oblasti. Problematice zpracování řečových signálů se diplomant věnoval hlouběji nad rámec své diplomové práce v projektu WICOMT. Získané výsledky prezentuje v odborném článku, který je v současné době v recenzním řízení.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Pospíšil, Radek

Student se zabýval tvorbou multimediálního e-learningového kurzu, který má sloužit jako podpurný prostredek zájemcum o tematickou oblast signálu a soustav. Tento kurz je dostupný ve forme internetových stránek, danou problematiku reší prehledne a srozumitelne, a pokud bude v budoucnu doplnen o zatím rozpracované pasáže, muže se stát velmi užitecným nástrojem. Dále student vytvoril dvojici v Matlabu psaných aplikací, kde prokázal své znalosti dané problematiky. Velmi kladne hodnotím implementaci funkcionalit, které byly vytvoreny nad rámec puvodního zadání, mimo jiné to svedcí o zájmu studenta o zvolené téma. Z pohledu vnitrní logiky jsou aplikace vhodne navrženy, ovšem jejich limitem je komplikovanejší ovládání, zadávání vstupních souboru a souvisejících parametru. Toto je prevážne zaprícineno konzolovou podobou a možnostmi Matlabu, který nemá možnosti tvorby GUI, které poskytují napríklad moderní programovací jazyky a prostredí. Obsahove je práce vhodne clenena a daná problematika je dostatecne názorne, srozumitelne a vecne popsána.Také z hlediska slohu, tvorby vet a gramatiky je práce na dobré úrovni a obsahuje pouze mizivé procento akceptovatelných chyb.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 52362