KUČERA, D. Koncepce tlačítkového piezo-generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hadaš, Zdeněk

Předkládaná práce se zabývá návrhem koncepce tlačítkového piezo-generátoru, který je schopen generovat elektrickou energii pro bezdrátové aplikace přímo v umístění v tlačítku bez potřeby použití baterií. Student v rámci této práce prezentoval rešeršní studii podobných "energy harvesting" zařízení a podrobně se zabýval piezoelektrickými materiály, které jsou použity v jeho konstrukci tlačítkového generátoru. Na základě této studie byl navržen koncept zařízení, které bylo i vyrobeno a místo simulačního modelování byly prezentovány výsledky měření konkrétního zařízení. V práci chybí detailnější zhodnocení možností využití tohoto zařízení na základě naměřených elektrických veličin. Práci chybí hlubší závěry použití takového zařízení. Student nepracoval příliš samostatně, ale pod odborným vedením pracoval pečlivě a osvojil si znalosti problematiky piezo-elektrické přeměny a hlavně dokázal koncept zařízení vyrobit. Cíle práce byly přesto splněny, práce je logicky uspořádaná a celkově je práce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Houška, Pavel

Předložená práce se zabývá problematikou získávání energie z okolí pomocí piezo-generátoru. Ve velmi dobře zpracované rešeršní části je rozvedena problematika principu a využití piezo-generátorů, piezoelektrický jev a vlastnosti piezo materiálů. Druhá kratší část práce se věnuje vlastnímu návrhu piezo-generátoru a jeho praktické realizaci. Práce má dobrou grafickou úroveň a minimum překlepů. Slabší částí práce je prezentace dosažených výsledků a která by si zasloužila větší rozsah. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49424