DOLEŽAL, M. Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Diplomovou práci hodnotím velmi dobře. Diplomant předvedl samostatnost a schopnost orientovat se v problematice konstrukčního návrhu dřevoobráběcího stroje. Kladně musím ohodnotit především 3D model a výkresovou dokumentaci stroje. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni a to jak po stránce logického upořádání tak i grafické a stylistické úpravy. V úvodní části se diplomant věnuje rešerši jak stroj, tak i samotné technologii opracování dřeva. Diplomant dále navazuje výpočtovou částí, v které detailně navrhuje řezné parametry, potřebné výkony stroje, silová působení atd. Na základě těchto výsledků je pak proveden konstrukční návrh samotného zařízení. Zde bych autorovi vytknul přílišnou strohost v prezentování detailků samotné konstrukce, tato část by si zasloužila podstatně větší rozsah, aby čtenář nemusel listovat ve výkresové dokumentaci, nebo otevírat přiložený 3D model. Kladně rovněž hodnotí vysokou úroveň výkresové dokumentace, u níž je patrné, že při její tvorbě autor přemýšlel nad reálností výroby z hlediska tolerování. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 51180