HOLCZER, A. Bezpečnost obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Úroveň zpracování bakalářské práce odpovídá času, který student věnoval jejímu řešení. Ačkoliv v seznamu literatury najdeme na 30 použitých zdrojů, v samotné práci je jich citovaných jen poloviční množství. Kvalitě zpracování práce nepřispějí ani formulace v textu, kterými se student (zřejmě neúmyslně) nepřesně vyjadřuje k dalším oblastem této problematiky, které nemá podrobně nastudovány. Nicméně i přes tyto výhrady student prokázal, že je schopen s využitím dostupných zdrojů řešit na elementární úrovni dílčí technické úkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Blecha, Radim

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 51186