PATÁK, P. Vysílač signálu DRM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Lukeš, Zbyněk

Předkládaná práce se zabývá návrhem vysílačů DRM. Jedná se o digitální vysílání rozhlasu, které se používá v krátkovlnném pásmu. Po velmi zdařilém úvodu studen navrhnul blokové schéma vysílače, jednotlivé bloky navrhnul, zrealizoval a ověřil funkčnost. Kompletní vysílač otestován v reálném provozu. Předkládaná diplomová práce má přes 140 stran včetně příloh, z textu je patné že se jedná o velmi zdařilé dílo. Po formální stránce k práci nemám připomínek. Student se vývoji vysílače věnoval svědomitě, pravidelně chodil konzultovat a na konzultace nosil vždy další blok. Práci hodnotím jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Šebesta, Jan

Student realizoval netradiční konstrukci vysílače pro KV radioamatérská pásma. V úvodu je precizně rozebrán standard DRM (Digital Radio Mondiale) a následně jeho jednodušši varianta HAM-DRM pro radioamatérskou komunikaci. V praktické části pak byla navržena a realizována konstrukce vysílače s dvojím směšováním. Realizace prvního směšovače pomocí analogového multiplexeru je zajímavé řešení, avšak použití polyfázové sítě pro zajištění 90 ° fázového posuvu je poněkud těžkopádné. Uvítal bych rozbor více druhů směšovačů a výběr vhodnějšího řešení. Z širšího hlediska postrádám technickou specifikaci vysílače, která by měla být základem odborné práce. Dále po prostudování HAM-DRM standardu nejsou jasné výhody zkonstruovaného vysílače oproti klasickému řešení s krystalovými mf filtry. Objem stanovené práce je velmi rozsáhlý a proto hodnotím velmi kladně schopnost studenta úspěšně aplikovat teoretické poznatky do praxe.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 52353