PAVLÍK, F. Rozložení tloušťky mazacího filmu v eliptickém kontaktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Křupka, Ivan

Student samostatně plnil zadané úkoly a přehledně a srozumitelně shrnul získané výsledky v bakalářské práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vaverka, Michal

Vzhledem k názvu práce bych očekával v kapitole 1.1 Numerické riešenie i v 1.2 Experimentalne riešenie rozsáhlejší rešerži v oblasti numerických a experimentálních metod. Vzhledem k rozsahu dané problematiky se autor zaměřil na minimální a centrální tloušťku mazacího filmu, což mohl již v abstraktu, v úvodu a na začátku přehledu současného stavu poznání zdůraznit. Práce je včetně rešeržní části krátká a stručná, splňuje však všechny náležitosti. Oceňuji zvládnutí problematiky měření tloušťky mazacího filmu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19237