ŠAFAŘÍK, P. Návrh informačního systému zákaznické podpory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Luhan, Jan

Bakalářská práce je, dle mého názoru, zpracována na uspokojivé úrovni. Stanovených cílů bylo dosaženo, avšak v některých dílčích cílech práce poskytuje pouze obecná doporučení. V teoretické části práce je poskytnut obecný souhrn problematik, které souvisí se zákaznickou podporou a servisem. Přičemž chybí upřesnění použité metodiky pro vytváření návrhu. V analytické části je charakterizován subjekt a stručně popsána jeho současná situace. Návrhová část se dále věnuje specifikaci požadavků a návrhům funkčnosti daného cílového systému. Autor zde provádí dekompozici jednotlivých procesů servisní podpory z hlediska uživatelů systému. Výstup práce je tedy především v rovině informační a jako podpora pro návrh realizace konkrétního řešení. Zpracování práce vykazuje některé zásadní nedostatky především v rovině jazykové (gramatické), strukturalizace (ve vztahu k zadané osnově) a přehlednosti. Tyto skutečnosti omezují, do jisté míry, využitelnost práce a skrývají potenciálně odvedenou práci. V souhrnu se, dle mého názoru, jedná však o uspokojivou práci, kterou doporučuji k obhajobě. Dotazy pro doplnění: V jaké fázi se aktuálně nachází realizace projektu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 D
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Klíma, Miroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 52388