OTÝPKA, J. Magnetická pole pro biomedicínské experimenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Patočka, Miroslav

Diplomová práce je napsána nepřehledně, místy nejasně a nevýstižně. Slohová a grafická úroveň práce je nízká. Např. chybí odsazení mezi textem obrázků a následným hlavním textem. V textu je nezvykle mnoho překlepů a chyb, např.: Helmholtzova cívka, nikoli Helmholtzová cívka. Str. 16, kap. 2.3: odkaz na neexistující obr. 1.6. Str. 17: v. rov. (2.3.1) je formální chyba (ve druhé rovnici) Str. 22: význam rovnice (2.4.18) je nejasný. Str. 23, kap. 2.5., odkaz na neexistující obr. 1.11. Str. 24, rov. (2.5.1): náhrada kruhového závitu dvěma rovnoběžnými vodiči je nevhodná. Str. 46, obr. 3.17: na vodorovné ose má být kmitočet v kHz, nikoli v Hz. Str. 50, obr. 3.20 je nepřesný (napětí na rez. obvodu v době sepnutí tranzistoru). Str. 58, obr. 4.2: sestupná hrana signálu u MKO se nemůže předbíhat před aktivní startovací nástupnou hranou signálu u AKO. Str. 59, rov. 4.1.2 je bezpředmětná: tranzistory BD711 a BD712 v zapojení jako emitorové sledovače nemohou pracovat se "vnuceným" proudovým zesilovacím činitelem, nýbrž vždy s činitelem přirozeným. Str. 61 dole: hysterezní napětí, nikoli histerezní napětí. Str. 70 nahoře: dolní RC-propust procházející signál integruje, nikoli derivuje. Str. 74: poslední tři položky v seznamu Literatura nejsou číslovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Diplomová práce se zabývá vytvořením homogenního magnetického pole pro využití při biomedicínckých experimentech. Práce je rozdělena do šesti kapitol včetně závěru. V druhé kapitole se autor zabývá magnetickým polem vytvořeným různými typy cívek, pro vytvoření homogenního magnetického pole byla vybrána Helmhotzova cívka. Třetí kapitola se zabývá rezonančními ději v LC obvodech a rezonančními měniči. Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem napájení a řízeni rezonančního obvodu s Helmhotzovými cívkami.V páté kapitole je provedeno měření na měniči s rezonančním obvodem, je zde provedeno porovnání teoretických a změřených výsledků. Z hlediska formálního zpracování lze práci vytknou následující nedostatky: Bylo by vhodnější psát celou práci pouze v jedné osobě, tj. buď v první osobě množného čísla, nebo v první sobě čísla jednotného. Nejednotné zarovnání textu, tj. jednou zarovnané do bloku a podruhé vlevo. Nevhodné rozdělení hodnot a jejich jednotek na konci řádku, jednopísmenné předložky na koncích řádků. U vzorců by bylo vhodné uvádět význam jednotlivých veličin. Po obsahové stránce je práce členěna logicky. Bylo by vhodné, aby autor uvedl grafické průběhy rovnic (2.3.3), (2.3.5) a (2.3.7) popisující magnetické pole vytvořené jednotlivými modifikacemi Helmhotzových cívek, aby i čtenář mohl posoudit jejich vzájemné vlastnosti. Dalším nedostatkem je, že při návrhu velikostí jednotlivých rezistorů a kapacit odpínacího obvodu jednotlivé veličiny nekorespondují s uvedeným schématem (obr. 4.4). Zadání diplomové práce bylo splněno a i přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce C 7/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Splnění požadavků zadání A 18/20
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 27847